Đánh giá các sàn Forex

Chúng tôi đánh giá dựa trên các thông tin chung và tổng hợp ý kiến của các nhà giao dịch.

-A-

4.8
4.8/5
4.2
4.2/5
4.0
4/5
4.6
4.6/5
4.0
4/5
3.0
3/5
3.5
3.5/5
4.0
4/5
4.5
4.5/5

-B-

4.9
4.9/5
4.0
4/5

-C-

2.5
2.5/5

-D-

4.7
4.7/5
4.9
4.9/5
4.0
4/5

-E-

2.0
2/5
4.7
4/5
1.0
1/5
1.0
1/5
4.0
4/5

-F-

4.6
4/5
4.5
4/5
4.8
4.8/5
2.0
2/5
4.8
4.8/5
4.0
4/5
4.0
4/5
3.8
3.8/5
4.0
4/5
3.8
3.8/5

-G-

2.5
2.5/5
3.0
3/5
3.5
3.5/5

-H-

2.0
2/5
4.2
4.2/5

-I-

4.9
4.9/5
4.6
4/5
3.5
3.5/5
3.8
3.8/5
4.9
4.9/5

-J-

2.5
2.5/5
4.0
4/5

-K-

3.5
3.5/5

-L-

4.6
4/5
4.6
4/5
2.0
2/5

-M-

3.0
3/5
4.2
4.2/5
2.0
2/5

-O-

4.9
4.9/5
4.0
4/5
3.0
3/5
3.0
3/5

-P-

4.7
4.7/5
4.0
4/5

-R-

4.6
4/5

-S-

5.0
5/5
2.5
2.5/5
5.0
5/5

-T-

4.6
4/5
3.0
3/5

-U-

3.0
3/5
4.0
4/5

-V-

4.1
4.1/5

-X-

4.9
4.9/5
4.2
4/5

-Z-

4.6
4.9/5
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!