Đánh giá các sàn Forex

Chúng tôi đánh giá dựa trên các thông tin chung và tổng hợp ý kiến của các nhà giao dịch.

-A-

4.8
4.8/5
4.2
4.2/5
4.0
4/5
4.6
4.6/5
4.0
4/5
3.0
3/5
3.5
3.5/5
4.0
4/5
4.5
4.5/5

-B-

4.9
4.9/5
4.0
4/5

-C-

2.5
2.5/5

-D-

4.7
4.7/5
4.9
4.9/5
4.0
4/5

-E-

2.0
2/5
4.7
4/5
1.0
1/5
1.0
1/5
4.0
4/5

-F-

4.6
4/5
4.5
4/5
4.8
4.8/5
2.0
2/5
4.8
4.8/5
4.5
4/5
4.0
4/5
3.8
3.8/5
4.0
4/5
3.8
3.8/5
4.0
4/5

-G-

2.5
2.5/5
3.0
3/5
3.5
3.5/5

-H-

2.0
2/5
4.2
4.2/5

-I-

4.9
4.9/5
4.6
4/5
3.5
3.5/5
3.8
3.8/5
4.9
4.9/5
4.0
4/5

-J-

2.5
2.5/5
4.0
4/5

-K-

3.5
3.5/5

-L-

4.6
4/5
4.6
4/5
2.0
2/5

-M-

3.0
3/5
4.2
4.2/5
2.0
2/5

-O-

4.9
4.9/5
4.0
4/5
3.0
3/5
3.0
3/5

-P-

4.7
4.7/5
4.0
4/5

-R-

4.6
4/5

-S-

5.0
5/5
2.5
2.5/5
5.0
5/5

-T-

4.6
4/5
3.0
3/5

-U-

3.0
3/5
4.0
4/5

-V-

4.1
4.1/5

-X-

4.9
4.9/5
4.2
4/5

-Z-

4.6
4.9/5
Stock
Mở Tài Khoản
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Conversation (1)
Hỗ Trợ Tư Vấn
Nhập đầy đủ thông tin bên dưới
Check (1)
Đăng Ký Thành Công
Thông tin của bạn đã được ghi nhận!